การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

17 มิ.ย. 2558

คุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล บิสิเนส ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประธานผู้ก่อตั้ง iTopPlus ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์ e-Marketing Service ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของสื่อดิจิทัล” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการบรรยายพิเศษวิชา MKT211 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจแก่นักศึกษา ณ ห้อง 9-804 ชั้น 8 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน