การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

17 มิ.ย. 2558

คุณแพรวพิไล ชินศักดิ์ชัย  Digital Marketing Manager, iTopSpark ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ในการทำ Search Engine Optimization” การทำให้เว็บไซต์ เว็บเพจ หรือบล็อกของเราติดอันดับ Search Engine ในหน้าแรกๆ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการบรรยายพิเศษวิชา MKT211 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจแก่นักศึกษา ณ ห้อง 9-804 ชั้น 8 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน