บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ยกทัพกูรูถ่ายทอดความรู้ Digital Marketing

16 มิ.ย. 2558

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจ ฟังการบรรยาย Digital Marketing  เพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ โดยขนทัพวิทยากรพิเศษที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจด้าน Digital Marketing มากมายมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านมุมมองมืออาชีพ “เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง” ให้กับนักศึกษา เพื่อมุ่งให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากในชั้นเรียนกับสภาวะทางธุรกิจที่มีแนวโน้มการทำธุรกิจในโลกออนไลน์ได้  ตลอดจนได้มีความรอบรู้ และเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เน้นดิจิทัล สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

10 มิถุนายน 2558 ณ  ห้อง 9-804 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ แนวคิดและบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลและรูปแบบ การเลือกใช้ และการพัฒนาของสื่อดิจิทัล โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย Digital Marketing Manager  จาก  iTopSpark

12 มิถุนายน 2558  ณ อาคาร 9-905 ชั้น 9 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ แนวคิดและบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลและรูปแบบ การเลือกใช้ และการพัฒนาของสื่อดิจิทัล โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย Digital Marketing Manager  จาก  iTopSpark

14 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น   และ 12.00-14.00 น. หัวข้อ แนวคิดและบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลและรูปแบบ การเลือกใช้ และการพัฒนาของสื่อดิจิทัล โดย คุณปฤณ จำเริญพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาคาเอรุ จำกัด (ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางค์ภายใต้แบรนด์ CHOUU Thailand) และคุณเตฌิณ  โสมคำ  Managing Director, Ro2 Co.Ltd,

15 มิถุนายน 2558   ณ อาคาร 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ แนวคิดและบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลและรูปแบบ การเลือกใช้ และการพัฒนาของสื่อดิจิทัล โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย Digital Marketing Manager  จาก  iTopSpark

17 มิถุนายน 2558  ณ  ห้อง 9-804 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น.  หัวข้อ กลยุทธ์ในการทำ Search Engine Optimization โดย คุณแพรวพิไล ชินศักดิ์ชัย  Digital Marketing Manager, iTopSpark เป็นวิทยากร
เวลา 12.00-14.00 น . หัวข้อ กลยุทธ์ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของสื่อดิจิทัล โดย คุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ  Managing Director, iTopPlus, iTopSpark

19 มิถุนายน 2558  ณ ห้อง 9-805 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น  หัวข้อ กลยุทธ์ในการทำ Search Engine Optimization โดย คุณแพรวพิไล ชินศักดิ์ชัย  Digital Marketing Manager, iTopSpark เป็นวิทยากร
เวลา  12.00-14.00 น. หัวข้อ กลยุทธ์ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของสื่อดิจิทัล  โดย คุณกัมพล  ธนาปัญญาวรคุณ  Managing Director, iTopPlus, iTopSpark

21 มิถุนายน 2558  ณ ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น . หัวข้อ กลยุทธ์ในการทำ Search Engine Optimization โดย คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากร
เวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ กลยุทธ์ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของสื่อดิจิทัล โดย คุณเตฌิณ  โสมคำ  Managing Director, Ro2 Co.Ltd,

22 มิถุนายน 2558  ณ ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น .  หัวข้อ กลยุทธ์ในการทำ Search Engine Optimization โดย คุณวันวิสาข์ หนองภิวงค์ Project  Manager เป็นวิทยากร
เวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ กลยุทธ์ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของสื่อดิจิทัล โดย คุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ  Managing Director, iTopPlus, iTopSpark

24 มิถุนายน 2558  ณ  ห้อง 9-804 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ กลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Smart Phone และการจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์  โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากร

26 มิถุนายน 2558  ณ  ห้อง 9-905 ชั้น 9 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ กลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Smart Phone และการจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์ โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากร

28 มิถุนายน 2558  ณ  ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น. หัวข้อ กลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Smart Phone และการจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์  โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากร

เวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกออนไลน์และการวิเคราะห์การตลาดดิจิทัลและผลตอบแทนจากการลงทุน   โดย  คุณแพรวพิไล  ชินศักดิ์ชัย Digital Marketing Manager, iTopSpark เป็นวิทยากร

29 มิถุนายน 2558  ณ  ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9
เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ กลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Smart Phone และการจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์  โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากร

1 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-804 ชั้น 8 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกออนไลน์และการวิเคราะห์การตลาดดิจิทัลและผลตอบแทนจากการลงทุน  โดย คุณแพรวพิไล  ชินศักดิ์ชัย Digital Marketing Manager, iTopSpark เป็นวิทยากร                              

6 กรกฎาคม 2558  ณ ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกออนไลน์และการวิเคราะห์การตลาดดิจิทัลและผลตอบแทนจากการลงทุน  โดย  คุณแพรวพิไล  ชินศักดิ์ชัย Digital Marketing Manager, iTopSpark เป็นวิทยากร          

8 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-804 ชั้น 8 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ การสร้างแบรนด์ และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า และ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย  หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากร

10 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-905 ชั้น 9 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกออนไลน์และการวิเคราะห์การตลาดดิจิทัลและผลตอบแทนจากการลงทุน  โดย  คุณแพรวพิไล  ชินศักดิ์ชัย Digital Marketing Manager, iTopSpark เป็นวิทยากร

12 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. หัวข้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกออนไลน์ โดย คุณเตฌิณ  โสมคำ Managing Director, Ro2 Co.Ltd, เป็นวิทยากร

เวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ การวิเคราะห์การตลาดดิจิทัลและผลตอบแทนจากการลงทุน  โดย คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากร

13 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ การสร้างแบรนด์ และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า และ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย  หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากร

15 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-804 ชั้น 8 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. หัวข้อ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทางการตลาดดิจิทัล  โดย คุณวันวิสาข์  หนองภิวงค์  Project  Managerเป็นวิทยากร

เวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ กรณีศึกษาและตัวอย่างธุรกิจที่ทำแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ  แนวโน้มการตลาดออนไลน์ในอนาคต โดย คุณฐิติรัตน์ เจตอร่ามวงศ์  Project Manager, iTopSpark  เป็นวิทยากร

17 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-905 ชั้น 9 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ การสร้างแบรนด์ และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า และ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย  หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากร

19 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. และเวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ การสร้างแบรนด์ และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า และ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ โดย คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย  หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากร

20 กรกฎาคม 2558  ณ ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. หัวข้อ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทางการตลาดดิจิทัล  โดย คุณวันวิสาข์  หนองภิวงค์  Project  Managerเป็นวิทยากร

เวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ กรณีศึกษาและตัวอย่างธุรกิจที่ทำแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ  แนวโน้มการตลาดออนไลน์ในอนาคต โดย คุณฐิติรัตน์ เจตอร่ามวงศ์  Project Manager, iTopSpark  เป็นวิทยากร

24 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-905 ชั้น 9 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. หัวข้อ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทางการตลาดดิจิทัล  โดย คุณวันวิสาข์  หนองภิวงค์  Project  Managerเป็นวิทยากร

เวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ กรณีศึกษาและตัวอย่างธุรกิจที่ทำแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ  แนวโน้มการตลาดออนไลน์ในอนาคต  โดย คุณฐิติรัตน์ เจตอร่ามวงศ์  Project Manager, iTopSpark  เป็นวิทยากร

26 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9

เวลา 9.00-11.00 น. หัวข้อ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทางการตลาดดิจิทัล  โดย  คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากร

เวลา 12.00-14.00 น. หัวข้อ  กรณีศึกษาและตัวอย่างธุรกิจที่ทำแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ  แนวโน้มการตลาดออนไลน์ในอนาคต โดย คุณเตฌิณ  โสมคำ  Managing Director, Ro2 Co.Ltd, เป็นวิทยากร

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2364