การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

10 มิ.ย. 2558

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบรรยายพิเศษวิชา MKT211 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจแก่นักศึกษา ซึ่งจะมีวิทยากรพิเศษที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจด้าน Digital Marketing มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านมุมมองของมืออาชีพ เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณชรัตน์   เพ็ชร์ธงไชย  หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวคิดและบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลและรูปแบบ การเลือกใช้ และการพัฒนาของสื่อดิจิทัล” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 9-804 ชั้น 8 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน