อบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย”

10 มิ.ย. 2558

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังเทคนิค วิธีใหม่ๆ นำไปพัฒนาทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย บทความและบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานวิจัย โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน