การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียน”

5 มิ.ย. 2558

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านงานวิจัยในชั้นเรียนให้แก่คณาจารย์ในวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งคณาจารย์จากคณะและสำนักอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยจัดทำการอบรมเป็น 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ เพื่อให้คณาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติสามารถมีส่วนร่วมในโครงการได้อย่างเต็มที่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน และวิทยากรบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม รองคณบดี งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง1201 ชั้น 12 อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน