อบรม “ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21”

5 มิ.ย. 2558

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม “ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้และเข้าใจ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา สามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และดูแลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน