ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม “พระธรรมเมธาภรณ์”

29 พ.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, ศน.บ., M.A.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และองค์บรรยายธรรมรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ศาลาวชิรญาณ 150 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร