ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

28 พ.ค. 2558

 

ผศ.ดร.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(การออกแบบภายใน) และได้รับเกียรติจาก ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกของการทำงาน โดยมีวิทยากรในแวดวงสถาปนิกมาร่วมเล่าประสบการณ์ในการทำงาน ได้แก่ คุณ JUNSEKINO เจ้าของบริษัท JUNSEKINO Architect and Design.co.Ltd. และ คุณ สุริย อัมพันศิริรัตน์ เจ้าของบริษัท Wallasia.,Ltd ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ณ SCG EXPERIENCE