ขยายโอกาสทางการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้

27 พ.ค. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา “มหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง” ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นกลุ่มในมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้องที่มีความสัมพันธ์อันดีทางด้านวิชาการ และกิจกรรม มาโดยตลอด ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม