DREAM MAKER สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน

25 พ.ค. 2558

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการอบรม “DREAM MAKER สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน” โดยมี นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรทางสถาบันศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นเวทีแผยแพร่ แลกเปลี่ยนแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ได้ความรู้และรับทราบนวัตกรรมในการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับเยาวชน และด้านการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมสำหรับเยาวชนต่อไป ตามโครงการความร่วมมือของ USR Alliance และ The International School Project เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา