SPU ไขปัญหา การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

18 พ.ค. 2558

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก” เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความรู้ทางด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณ สุนันทา สมพงษ์ ผู้อำนวยการกอง กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และ คุณ สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  เป็นผู้บรรยาย  ณ ห้องคอนเวนชั่น1 ชั้น 4 อาคาร40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม