ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

15 พ.ค. 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยซีอาน (Xi’an University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยซีอาน วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ดร. ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และจะไปฝึกสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.- ปวส. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสารสาสน์  1 ภาคการศึกษา ณ ห้อง 12A03 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน