พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

12 พ.ค. 2558

SRIPATUM USR ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ International School Project (ISP) จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “DreamMakers – DreamBreakers” หรือ “สร้างฝัน ปันโอกาส” ให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ได้ร่วมกันระดมความคิดและออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างแนวทางการใช้ชีวิตที่เหมาะสม การเผชิญอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์ และสามารถหลีกเลี่ยงอันตราย สิ่งยั่วยุต่างๆ ได้อย่างเท่าทันและมีสติ ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2558 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และในฐานะประธานผู้ก่อตั้งSRIPATUM USR พร้อมด้วย Mr.Joe T. Peebles, Asia Regional Coordinator, International School Project ร่วมเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน