ถวายเงิน“กองทุนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เพื่ออุปัฎฐากภิกษุอาพาธโรคไต”

11 พ.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถวายเงินสมทบ “กองทุนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เพื่ออุปัฎฐากภิกษุอาพาธโรคไต” เพื่อเป็นค่าพยาบาลรักษาพระภิกษุผู้อาพาธโรคไตซึ่งป่วยในระดับต้องฟอกเลือด (ล้างไต) แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นเงินจำนวน 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ