“Organic Architecture : Wood & Bamboo”

9 พ.ค. 2558

 

 

สถาปัตย์ SPU พาไปเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง The Professional ep.1 “Organic Architecture : Wood & Bamboo” โดยได้รับเกียรติจากสถาปนิกตะวันตก Mr.Boris Zeisser สถาปนิกชาวเนเธอร์แลนด์ ผู้บริหาร บริษัท 24H > Architecture และสถาปนิกตะวันออก คุณธนพัฒน์ บุญสนาน สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโครงสร้างไม้ไผ่ และเจ้าของบริษัท ธ ไก่ชน จำกัด มาร่วมบรรยาย ให้ความรู้ และร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อทำการก่อสร้างโครงสร้างไม้ไผ่ ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม