ปูพื้นฐานความรู้

7 พ.ค. 2558

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ SALON BUSINESS MANAGEMENT เพื่อเปิดโอกาสให้ช่างทำผมและผู้ที่สนใจ เข้าอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ( Salon Business Management ) โดยการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเธียเตอร์  ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน