ยกระดับการศึกษา

30 เม.ย. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2) จัดการประชุม เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) แก่ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กว่า 300 คน ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายสัจจา  ศรีเจริญ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  2 เป็นประธานเปิดการประชุม  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องออดิทอเรี่ยม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน