“งานวันเกียรติยศ” เชิดชูนักศึกษาดีเด่นศรีปทุม ปี 58

23 เม.ย. 2558

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR “กิจกรรมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจความรับผิดชอบต่อสังคม” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญเกียรติยศและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงแก่ประเทศชาติและมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้สละเวลาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมได้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมรวมกันทำความดีต่อไป ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

***สำหรับงาน “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบรางวัลดีเด่นให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและสถาบันการศึกษาในครั้งนี้รวมจำนวน 520 คน โดยแบ่งออกเป็นรางวัลได้ดังนี้

1.)    รางวัลดีเด่นนักศึกษาด้าน ผู้นำ

2.)    รางวัลดีเด่นนักศึกษาด้าน ผู้ที่ทำชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ

3.)    รางวัลดีเด่นนักศึกษาด้าน ผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคม