อบรม “ตราฮาลาลกับตลาด ASEAN รุ่นที่ 2”

23 เม.ย. 2558

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรม “ความสำคัญของเครื่องหมาย ตราฮาลาลกับตลาด ASEAN รุ่นที่ 2” ให้กับนักศึกษา และผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของเครื่องหมายฮาลาลกับการตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกระบวนการ ขั้นตอนการได้มาซึ่งเครื่องหมายรับรองตราฮาลาล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ โดยคุณสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ นักวิชาการชำนาญการ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงาน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง “ขั้นตอนและกระบวนการ ที่จะได้มาซึ่งเครื่องหมายฮาลาล” การเวิร์คช็อป และการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร  ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน