เตรียมความพร้อม

21 เม.ย. 2558

สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานกับสายการบินชั้นนำต่างๆ โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี และผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ที่ให้เกียรติในการใช้บริการ SPU Airlines และประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ในรายวิชา ALB327 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ณ ห้องจำลองเครื่องบิน ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม