“เทคนิควิธีวิทยาการวิจัย” โดย รศ. ดร. โยธิน แสวงดี

21 เม.ย. 2558

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิควิธีวิทยาการวิจัย” ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 21 – 22 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น.