“เล็กที่ไม่เล็ก ใหญ่ที่ไม่ใหญ่” AIS ในยุคของ Challenger ใน (หลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3)

10 เม.ย. 2558

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน ใน หัวข้อ :“เล็กที่ไม่เล็ก ใหญ่ที่ไม่ใหญ่” AIS ในยุคของ Challenger ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน