รดน้ำขอพร “วันสงกรานต์”

10 เม.ย. 2558

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหน่วยงานภายใต้การบริหาร ร่วมขอพร รดน้ำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ปี 2558 ณ ห้องสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน