พัฒนาบุคลากรศรีปทุม

9 เม.ย. 2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  SPU The Professional Business Talent Series ครั้งที่ 2/2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญเกียรติ  โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปรับตัวของธุรกิจเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ AEC” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน  ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน