วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2557

8 เม.ย. 2558

           กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ ในวันเกียรติยศ  ประจำปีการศึกษา 2557”  เวลา 13.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร 1  สอบถามเพิ่มเติม  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  โทร. 1440

กำหนดการวันเกียรติยศ

12.00 -13.00 น. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ,ลงทะเบียน
                       นั่งตามลำดับหมายเลข
                       ผู้ปกครองลงทะเบียน
13.00 -13.30 น. ซักซ้อมการรับเกียรติบัตร
13.45 -14.00 น. ประธานในพิธีมาถึง 
                        กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
14.00-15.00 น.  พิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตร
15.00-15.30 น.  ประธานให้โอวาท
15.30-16.30 น.  ถ่ายภาพร่วมกัน
                        เสร็จพิธี