ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

4 เม.ย. 2558

คุณเอกชัย วรรณแก้ว จิตกรไร้แขน ผู้ขีดเขียนชีวิตด้วยปลายเท้า ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต การต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จในชีวิต หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดังที่ตั้งใจ ในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน