มอบโล่เกียรติคุณ The Best Organization for Cooperative Education

3 เม.ย. 2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ศรีปทุม จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ The Best Organization for Cooperative Education ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้มอบโล่ และร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม