บริหาร : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง : การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทางการตลาดดิจิทัล

3 เม.ย. 2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในรายวิชา MKT211 Digital Marketing ผ่านมุมมองและประสบการณ์จริงแบบ : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับคุณวันวิสาข์ หนองภิวงศ์ Project Manager iTopSpark ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษในหัวข้อ “การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทางการตลาดดิจิทัล” ณ ห้อง 1202 ชั้น 12 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา