ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

30 มี.ค. 2558

รศ. ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 21 ฉบับ (Journal Network of Social Sciences and Humanities-JSH) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต