ค้นหาความสำเร็จของ Propaganda และ FLYNOW ในหลักสูตร ABC รุ่นที่ 3

28 มี.ค. 2558

คุณสาธิต กาลวันตวานิช นักโฆษณา เจ้าของแบรนด์ Propaganda และ คุณปรีชา ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้ง FLYNOW ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหลักสูตร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม