คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าดูงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม

24 มี.ค. 2558

ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการเข้าดูงาน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการทางด้านรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย ตอบข้อชักถาม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษทั่วไป  ณ ห้อง 12A02 อาคาร40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน