ความร่วมมือด้านการศึกษา

20 มี.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Dr.Seng Sopheap อธิการบดี National Institute of Posts, Telecommunications and Information Communication Technology (NIPTICT) ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ณ ห้อง 12A02 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน