ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย”

20 มี.ค. 2558

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิมเตอร์ (1006) ชั้น 10 อาคาคร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ชำนาญการ  รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย