ประชุมผู้นำการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์อาเซียน (ACU) ครั้งที่ 7

19 มี.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี และ Seoul Cyber University จัดงานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์อาเซียน (ACU) ครั้งที่ 7 ณ บอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในคณะกรรมการอำนวยการนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม