ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 58

18 มี.ค. 2558

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับเครือข่าย ทั้งหมด 3 ด้าน อาทิ 1.) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ 2.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.) ด้านนวัตกรรมและสหกิจศึกษานานาชาติ ณ ห้อง 12A01-3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ มีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

7. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

8. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สำหรับผลการประกวดรอบตัดสิน “การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยสถาบันที่ได้รับ “รางวัลที่ 1” จะได้สิทธิ์เข้าไปนำเสนอผลงานในระดับชาติต่อไป มีดังนี้

ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

รางวัลที่ 1 ได้แก่ น.ส.จิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ และ นายวัชรพล กาพย์พิมาย สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภทที่ 9 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลที่ 1 ได้แก่ การออกแบบภาพประกอบการ์ดเกมของบริษัทในญี่ปุ่น จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลที่ 1 ได้แก่ การลดของเสียในผลิตภัณฑ์ซาลาเปาสินค้า A จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภทที่ 11 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น (ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา

รางวัลที่ 1 ได้แก่ พัฒนาอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยทางด้านเคมี จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม