คุณวุฒิวิชาชีพด้าน ICT

13 มี.ค. 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สอบผ่านความรู้ ในโครงการกิจกรรมสร้างความตระหนักการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI  รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)/TPQI และสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย/TFIT  ณ Exhibition  Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม