สกอ. เครือข่ายภาคกลางตอนบน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สถาบันอุดมศึกษา ปี 58

12 มี.ค. 2558

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา ภาคกลางตอนบน เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน 44 สถาบัน : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพติดในสถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2558 ตามกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและความรู้ความสามารถทางวิชาการเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป ตามโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ห้องปฏิบัติการ 12A03 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา