“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ในหัวข้อ เทคโนโลยีกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

10 มี.ค. 2558

 

อ.อรนิษฐ์ แสงทองสุข  อาจารย์ที่ปรึกษารอบเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษเพื่อเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา ตามโครงการ “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวพันธน์ ศิวรักษ์ MIS Section Head ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน.” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทั้งรอบปกติ และรอบเสาร์อาทิตย์ ในวันเสาร์ ที่ 7มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  เวลา 12.30-14.30 น. ห้อง 9-906 นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง