คิดนอกกรอบแต่ตอบโจทย์

9 มี.ค. 2558

คุณศุ บุญเลี้ยง  ศิลปิน นักเขียน นักสร้างแรงบันดาลใจ และคุณบุญคลี ปลั่งศิริ Leadership & Motivation ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์คิดนอกกรอบแต่ตอบโจทย์ ในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity)  ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม