ประชุมเตรียมความพร้อม ASEAN Woman Entrepreneurs Forum 2015

2 มี.ค. 2558

 

ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ก่อนจะเข้าร่วมในการประชุม ASEAN Woman Entrepreneurs Forum 2015 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม