พิธีประทานปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2556

24 ก.พ. 2558

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 701 คน ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม บางเขน