พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม

24 ก.พ. 2558

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน