การจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์ Digital Marketing

20 ก.พ. 2558

คณะบริหาร จัดบรรยายให้ความรู้และเล่าประสบการณ์แบบตรงประเด็น ผ่านมุมมองของคนทำงาน Digital Marketing (เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง) โดยมี คุณชรัตน์  เพ็ชร์ธงไชย  หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์”  ณ ห้อง 1202 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เวลา 9.00น. -11.00น. ในวันศุกร์ที่ 20 ก.พ. 2558

โดยคณะบริหาร จัดบรรยายให้ความรู้ผ่านมุมมองของคนทำงาน Digital Marketing ในทุกๆวันศุกร์  ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อส ารองที่นั่งได้ที่ อาจารย์กิ่งแก้ว  พรอภิรักษสกุล  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ โทร 02-579-1111 ต่อ 2364 ID Line kingkeaw