ร่วมแสดงความยินดีบุคลากร SPU สำเร็จการศึกษา

15 ก.พ. 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบช่อดอกไม้ พร้อมด้วย ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ณ อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับรายชื่อบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ท่าน

1. ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

2. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy in Engineering ทางด้าน Intelligent Interaction Technologies ที่ University of Tsukuba ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

3. ดร.คมน์ พันธรักษ์ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy in Business with Management ทางด้าน Logistics and Supply chain Management ที่ Plymouth University ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557

4. ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

5. ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2557

6. ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 7 ท่าน

1. นางสาวณฤทัย เรียงเครือ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Science Architecture Urbanism and Building Sciences ที่ Delft university of Technology ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อ 31 ตุลาคม 2556

2. นายพนรัญชน์ ยังสุข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

3. นางสาวอรชลัช โหมดศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานรับสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

4. นางสาวกรวรรณ หวานฉ่ำ ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อ 22 ธันวาคม 2556

5. ว่าที่ร้อยโทนรัฎ ชื่นเกิด เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ศูนย์วิทยบริการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อ 22 ธันวาคม 2556

6. นางสาวสาริวรรณ มาศเกลี้ยง เจ้าหน้าที่สำนักงานการคลัง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบันฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

7. นางสาวภัทรภรณ์ ศรีบุษย์ เจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อ 7 กันยายน 2557