ม.ศรีปทุม เสริมสร้างกระบวนการคิดนอกกรอบ DESIGN THINKING

13 ก.พ. 2558

         สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม : DESIGN THINKING” ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คิดนอกกรอบและสร้างกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกจุด โดยมี คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล  ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง LUKKID บริษัทให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา