อบรมผู้นำการตลาดออนไลน์

6 ก.พ. 2558

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษผ่านแนวคิด เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษารายวิชา MKT211 Digital Marketing โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท โทเทิล บิสิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ผู้ก่อตั้ง iTopPlus) มาเล่าประสบการณ์ตรง ในหัวข้อ    ”กลยุทธ์ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของสื่อดิจิทัล” เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ให้โดนใจลูกค้า ณ ห้อง 11-1202 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน