สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย RD go Campus (Tax training, we delivery)

3 ก.พ. 2558

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือทางวิชาการกับกรมสรรพากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ รุ่นที่ 5 ” (RD Camp) โดยได้รับเกียรติจาก นายมานิต นิธิประทีป ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงด้านการจัดเก็บภาษีระดับประเทศ ซึ่งมีการอบรมในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 5-608 ชั้น 6 อาคาร 5 และ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน