ชนะเลิศประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

30 ม.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบรางวัลชนะเลิศให้กับนายพนม บุญศิลป์ ประชาชนทั่วไป ที่ชนะการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม ของคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี