อบรมเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการ

29 ม.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา” เพื่อเสริมความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2558 ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน